سید عبدالعزیز نبوی

مدیر برنامه نویس

رئیس هیأت مدیره

علی اکبر غلامی

عکاس

نائب رئیس و عضو هیأت مدیره

عبدالمجید میرزاپور

مدیر طراحان

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

عبدالصمد صناعی

کارشناس امنیت

عضو هیأت مدیره

سید احمد علوی

بنیانگذاران. مدیر اجرایی

عضو هیأت مدیره