سرخط خبرها
خانه / سابقه شرکت

سابقه شرکت

۱۳۵۰،  انجام مطالعات اولیه طرح

۱۳۵۲،  تأسیس شرکت سهامی دیمچه در سال ۱۳۵۲ با مشارکت بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران (۵۲ درصد) بانک کشاورزی (۴۰ درصد)، شرکت سهامی بیمه ایران (۶ درصد) و چهار شرکت  قند (جمعا” ۲ درصد) به منظور اجرای طرح. نام شرکت متعاقباً به شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون و سپس شرکت کشت و صنعت کارون (سهامی خاص) تغییر یافت.

۱۳۵۴،  بر اساس قرارداد منعقده فیمابین وزارت کشاورزی و شرکت اگرونومیک  (Hawaiian Agronomics) اجرای طرح کشت و صنعت نیشکر کارون آغاز گردید.

۱۳۵۶،  متعاقب آماده سازی اراضی و احداث کارخانه، بهره برداری از طرح با ظرفیت اسمی سالانه یکصد و هشتاد هزار تن شکر سفید از یک میلیون و هشتصد هزار تن نیشکر در سال، هفتصد هزار تن باگاس، هفتاد هزار تن ملاس و… آغاز گردید.

۱۳۵۸،  شکستگی سد گتوند، آسیب های جدی به اراضی وارد نمود.

۱۳۵۹ الی ۱۳۶۷،  با شروع جنگ تحمیلی به کشور، از نزدیک در معرض آثار وسیع جنگ قرار گرفت. صرفنظر از چند مورد بمباران، تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جنگ، فعالیت شرکت را بصورت عمیق و همه جانبه تحت تأثیر قرار داد. جریان و سمت و سوی اقتصادی فعالیت طرح، به صورت اساسی به سمت مسئولیت نسبت به پاسخگوئی مشکلات ناشی از جنگ در منطقه سوق یافت. شرکت به عنوان مهمترین نهاد اقتصادی منطقه، از یک نهاد با اهداف اقتصادی، به یک نهاد حاکمیتی متصدی مشکلات منطقه تبدیل و این انحنا در سیاست حاکم بر رفتار شرکت که به اجبار بر آن تحمیل شده بود سرآغاز مشکلات پیچیده بعدی گردید.

۱۳۶۸،  براساس تصویب شورای اقتصاد ، سهام بانک صنعت و معدن به بانک کشاورزی واگذار و مسئولیت آن به این بانک محول گردید.

۱۳۸۳، تولید حدود ۱۷۰ هزار تن شکر و ثبت رکورد تولید شکر در کشور.

۱۳۹۰، اجرای طرح هلدینگ در شرکت و تفکیک فعالیت های شرکت و در نتیجه کاهش تولید و افزایش زیان.

۱۳۹۳، تجمیع مجدد فعالیت ها و احیای کارون بزرگ.